26.§ Par atļauju L.M. slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Bērzkalnes pagastā iznomāšanu

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Izskatot L.M., personas kods ***, adrese ***, 2017.gada 14.marta iesniegumu, ar lūgumu atļaut slēgt apakšnomas līgumu ar A.S. par L.M. nomas lietošanā nodoto zemi un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas paredz, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un ņemot vērā to, ka zemes vienība Bērzkalnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0259 pirms iznomāšanas atradās L.M. pastāvīgā lietošanā, zemes lietošanas tiesības L.M. izbeigtas ar Bērzkalnes pagasta padomes 2007.gada 19.septembra lēmumu, 2018.gada 5.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut L.M., personas kods ***, noslēgt zemes apakšnomas līgumu ar A.S., personas kods ***, par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzkalnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0259, 14,5 ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām.
2. Slēgt zemes apakšnomas līgumu uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti 2007.gada 9.oktobrī noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.5 ar L.M. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0259 iznomāšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
4. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas