33.§ Par zemes nomu A.G. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Izskatot A.G., personas kods ***, adrese ***, 2018.gada 14.marta iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), LR 1995.gada 19.jūlija Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā īpašuma nomas līgumu – uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem un LR 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, kas nosaka, ka zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.1pantu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus un Balvu novada Domes 2012.gada 9.februāra lēmumu „Par zemes nomas maksas noteikšanu, par Balvu pilsētas Domes 2003.gada 30.janvāra lēmuma Nr.1, 14.§ atcelšanu” (sēdes protokols Nr.2, 21.§), 2018.gada 5.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Slēgt nomas līgumu ar A.G. par Balvu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0487, iznomāšanu ēkas (garāžas Nr.13, Stacijas ielā 16A, Balvos) uzturēšanai saskaņā ar izkopējumu no Balvu pilsētas kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Ēkas uzturēšanai nepieciešamā platība 158,6 kv.m. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 (desmit) gadiem.
2. Noteikt zemes nomas maksu EUR 8.39 (astoņi euro, 39 centi), PVN 21% EUR 1.76 (viens euro, 76 centi), kopā EUR 10,15 (desmit euro, 15 centi) gadā.
3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601).

Pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas