47.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” likvidāciju

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai pašvaldības dome var likvidēt pašvaldības iestādes, Publisko aģentūru likuma 19.panta pirmo daļu, kas paredz, ka pašvaldības aģentūru izveido, reorganizē un likvidē pašvaldības dome pēc savas iniciatīvas, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pantā noteiktās prasības, LR Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka iestādi likvidē nododot tās pārvaldes uzdevumus citai iestādei, — rezultātā iestāde beidz pastāvēt, 30.panta otro daļu, kas paredz, ka attiecībā uz pastarpinātās pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un 17.panta pirmās un otrās daļas noteikumi, Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” nolikuma 10.1.apakšpunktu, kurā noteikts, ka lēmumu par aģentūras likvidāciju vai reorganizāciju pieņem pašvaldība, atbilstoši Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” nolikumam (apstiprināts ar Balvu novada Domes 2011.gada 26.maija lēmumu (protokols Nr.11, 13.§)) aģentūras galvenie uzdevumi ir veicināt uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, jaunu uzņēmumu veidošanos Balvu novadā, radīt apstākļus inovatīvu pakalpojumu sniegšanai, preču un produktu ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai, tādējādi nodrošinot priekšnosacījumus kvalitatīvas biznesa vides attīstībai visā Ziemeļlatgalē, veicot pašvaldības aģentūras darbības lietderības izvērtējumu, pašvaldība secina, ka:

  1. aģentūrā tās darbības laikā ir veikusi vērā ņemamu darbu, lai veicinātu uzņēmējdarbību un aktivizētu tūrisma attīstību Balvu novadā;
  2. aģentūras amatu vienību sarakstā ir paredzēti tikai trīs darbinieki (tai skaitā arī aģentūras direktors), kuri tieši nodarbojas ar tūrisma attīstību un uzņēmējdarbības veicināšanu;
  3. aģentūras budžetu pamatā veido pašvaldības dotācija nevis pašu ieņēmumi;
  4. Balvu novada pašvaldības budžeta finansiālās iespējas veicināt uzņēmējdarbību ir ierobežotas un nepieciešams meklēt ekonomiskākus risinājumus šīs funkcijas pildīšanai,
    līdz ar to uzdevumu uzņēmējdarbības un tūrisma jomā nodošana aģentūrai turpmāk nav finansiāli lietderīgākais risinājums, un, lai nodrošinātu pašvaldības, kā vietējās pārvaldes, institucionālās sistēmas pilnveidošanu, darbības efektivitāti, budžeta līdzekļu ekonomisku un racionālu izmantošanu un likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju nodrošināšanu, 2018.gada 5.aprīļa Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale), PRET – 1 (Sandis Puks), ATTURAS – 4 (Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Likvidēt Balvu novada pašvaldības aģentūru „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” (Reģ.Nr.90009577081, juridiskā adrese Vidzemes ielā 2B, Balvi, Balvu nov., LV–4501), nododot tās funkcijas (deleģētos uzdevumus) Balvu novada pašvaldības administrācijai „Balvu novada pašvaldība” (Reģ.Nr.90009115622, juridiska adrese Bērzpils ielā 1A, Balvi, Balvu nov., LV–4501), kā rezultātā Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” beidz pastāvēt.
2. Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” likvidāciju uzsākt ar 2018.gada 25.aprīli un pabeigt līdz 2018.gada 29.jūnijam.
3. Noteikt, ka Balvu novada pašvaldības administrācija „Balvu novada pašvaldība” ir Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” tiesību, saistību,
mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmēja, izņemot tiesības un pienākumus, kas izriet no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām.
4. Uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram:

4.1. izveidot Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” likvidācijas komisiju, kuras uzdevums ir koordinēt likvidācijas procesu un organizatorisko pasākumu veikšanu, nodrošināt saistību, materiālo vērtību un finanšu līdzekļu inventarizāciju, kā arī finanšu līdzekļu, mantas, saistību un lietvedības dokumentu nodošanu Balvu novada pašvaldības administrācijai „Balvu novada pašvaldība”;
4.2. brīdināt iestādes vadītāja pienākumu izpildītāju par darba tiesisko attiecību izbeigšanu sakarā ar iestādes likvidāciju.

5. Uzdot Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” direktora pienākumu izpildītājam:

5.1. brīdināt iestādes darbiniekus par darba tiesisko attiecību izbeigšanu sakarā ar iestādes likvidāciju;
5.2. nodrošināt pašvaldības aģentūras slēguma bilances sastādīšanu pēc stāvokļa uz 2018.gada 29.jūniju;
5.3. nodrošināt pašvaldības aģentūras pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo dokumentu un personāla dokumentu par periodu līdz 2018.gada 29.jūnijam sakārtošanu saskaņā ar Arhīvu likuma prasībām;
5.4. neuzņemties jaunas saistības bez saskaņošanas ar Balvu novada pašvaldības izpilddirektoru.

6. Uzdot Balvu novada pašvaldības Vispārējai un juridiskajai nodaļai izstrādāt:

6.1. saistošo noteikumu projektu par grozījumiem Balvu novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”, iekļaujot izmaiņas attiecībā uz pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” likvidāciju;
6.2. saistošo noteikumu projektus par Balvu novada domes 2012.gada 9.februāra Nr.5/2012 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa centrs" sniegto pakalpojumu cenrādi” un 2012.gada 8.novembra saistošo noteikumu Nr.21/2012 „Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” sniegtajiem pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem;
6.3. grozījumus Balvu novada pašvaldības administrācijas „Balvu novada pašvaldība” nolikumā.

7. Ar Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” likvidāciju saistītos izdevums segt no aģentūrai „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.
8. Ar 2018.gada 29.jūniju atzīt par spēku zaudējušu Balvu novada Domes 2018.gada 8.marta lēmuma „Par Lienes Ivanovas atbrīvošanu no Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” direktora amata” 2.punktu.
9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas