61.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības „Verpuļeva 230A”, Verpuļeva, Balvu pagasts, Balvu novads nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:50

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), LR 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.1punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus, 18.3.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 19.punktu, kas nosaka, ka, ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu, Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā un ņemot vērā rezerves zemes fonda zemes vienības „Verpuļeva 230A”, Verpuļeva, Balvu pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0754, 1200 m2 platībā nomas tiesību izsoles rezultātus (Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2018.gada 27.marta sēdes protokols Nr.7, 3.§), 2018.gada 5.aprīļa Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt rezerves zemes fonda zemes vienības „Verpuļeva 230A”, Verpuļeva, Balvu pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0754, 1200 m2 platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju I.A., personas kods ***, adrese ***.
2. Uzdot Saimnieciskajai nodaļai sagatavot rezerves zemes fonda zemes vienības „Verpuļeva 230A”, Verpuļeva, Balvu pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0754, 1200 m2 platībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – individuālā dzīvojamo māju apbūve) zemes nomas līgumu ar I.A.. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 (desmit) gadiem.
3. Noteikt zemes nomas maksu EUR 15,26 (piecpadsmit euro, 26 centi) gadā.
4. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV–4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas