69.§ Par pārstāvja deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā un biedru sapulcē

Kategorija: 12.04.2018., Protokols Nr.4
Sestdiena, 21 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 21 Aprīlis 2018 14:49

Izskatot Latvijas Pašvaldību savienības 2018.gada 3.aprīļa vēstuli Nr.0420180829/A471 „Par uzaicinājumu uz Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresu un biedru sapulci šī gada 11.maijā” un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Pilnvarot Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieci Anitu Petrovu piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā un biedru sapulcē, kas notiks 2018.gada 11.maijā Daugavpilī.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas