24.§ Par lokālplānojuma „Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu novadā” apstiprināšanu

Kategorija: 24.01.2019., Protokols Nr.1
Trešdiena, 30 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 04 Jūnijs 2019 13:32

Izskatot 2018.gada 28.decembra sanāksmes protokolu par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam „Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu novadā 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem (pielikums Nr.1), lokālplānojuma redakciju un ziņojumu par lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas (no 29.11.2018. –27.12.2018.) rezultātiem (pielikums Nr.2) un pamatojoties uz:

1) likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību;
2) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus;
3) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmo, otro un trešo daļu, kuras nosaka, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un lokālplānojumu apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un ievieto pašvaldības mājaslapā internetā, lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus vietējā pašvaldība ievieto savā mājaslapā internetā, lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus vietējā pašvaldība nosūta par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajai ministrijai;
4) Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1.apakšpunktu, kurš nosaka, ka apstiprināt izstrādāto teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.pantam;
5) Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 91.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības dome ar saistošajiem noteikumiem apstiprina teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un grafisko daļu – funkcionālo zonējumu, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem. Paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu publicē sistēmā, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības tīmekļa vietnē;
6) Balvu novada pašvaldības domes 2017.gada 14.decembra lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu novadā” (sēdes protokols Nr.16, 47.§);
7) Balvu novada pašvaldības domes 2018.gada 22.novembra lēmumu „Par lokālplānojuma Balvu novada Bērzkalnes pagastā „Veldrītes” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols Nr.14,2.§),
(pielikums Nr.2, Nr.4, Nr.5),

2019.gada 14.janvāra Apvienotās Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt lokālplānojuma „Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu novadā” redakciju (pielikums Nr.3).
2. Izdot Balvu novada domes 2019.gada 24.janvāra saistošos noteikumus Nr.3/2019 „Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam „Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa „Teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas”” (pielikums Nr.4).
3. Paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu piecu dienu laikā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas publicēt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, un divu nedēļu laikā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un ievietot pašvaldības mājaslapā internetā.
4. Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus ievietot pašvaldības mājaslapā internetā.
5. Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus nosūtīt par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajai ministrijai.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
7. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601).

1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas

Jaunākais video

Pasākumu afišas