Budžets 2019

Kategorija: Budžets
Ceturtdiena, 07 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Janvāris 2020 15:44

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2019.gada 24.janvāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.1, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2019.gada 24.janvārī
Nr.1/2019

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.,17. un 30.pantu

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2019.gadam 15 054 160 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2019.gadam 21 457 257 euro, aizņēmumus 6 193 267 euro, aizņēmumu atmaksu 1 048 502 euro apmērā saskaņā 2. un 3.pielikumu.

3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri 1 945 147,96 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 686 816 euro apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu.

4. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam saskaņā ar 5.pielikumu.

5. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksām sadalījumu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam saskaņā ar 6.pielikumu.

6. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Tilžas internātpamatskolas pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam saskaņā ar 7.pielikumu.

7. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam saskaņā ar 8.pielikumu.

8. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam saskaņā ar 9.pielikumu.

9. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības valsts dotācijas sadali 1. – 4.klašu skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 10.pielikumu.

10. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības dotācijas sadali 5. – 9.klašu skolēnu, 5. – 6.gadīgo pusdienu, internāta skolēnu ēdināšanai 2019.gadam, 10. – 12.klašu skolēnu ēdināšanai no 2019.gadam kompensējot vienu euro par ēdienreizi saskaņā ar 11.pielikumu.

11. Apstiprināt Valsts budžeta dotācijas sadalījumu Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019.gadā saskaņā ar 12.pielikumu.

12. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības speciālā budžeta 2019.gada ieņēmumus 419 943 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 205890 euro apmērā, izdevumus 565 52 euro apmērā un līdzekļu atlikumu uz gada beigām 60 781 euro apmērā saskaņā ar 13. un 13.A.pielikumu.

13. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2018.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 3458 euro apmērā, izdevumus 3458 euro apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

14. Apstiprināt Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plānu 2019.gadam saskaņā ar 15.pielikumu.

15. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Sporta centra pasākumu plānu 2019.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.

16. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības sporta izlašu komandu sporta pasākumu plānu 2019.gadam saskaņā ar 17.pielikumu.

17. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu plānu 2019.gadam saskaņā ar 18.pielikumu.

18. Apstiprināt Balvu Bērnu un jauniešu centra pasākumu plānu 2019.gadam saskaņā ar 19.pielikumu.

19. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmēru 2019. – 2023.gadam saskaņā ar 20.pielikumu.

20. Balvu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai finansēt budžeta institūcijas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.

21. Budžetu izpildītājiem 7 dienu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā 2019.gada budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.

22. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un tāmēs 3.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu un kapitālos izdevumus.

Pielikumā:

1.pielikums „Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadam (EUR)” uz 6 (sešām) lapām.

2.pielikums „Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2019.gadam (EUR)” uz 9 (deviņām) lapām.

3.pielikums „Balvu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)” uz 14 (četrpadsmit) lapām.

4.pielikums „Balvu novada pašvaldības budžeta atlikumi uz 2019.gada 1.janvāri (EUR)” uz 3 (trīs) lapām.

5.pielikums „Mērķdotācijas sadalījums Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 1.janvāra līdz 20198.gada 31.augustam (EUR)” uz 1 (vienas) lapas.

6.pielikums „Mērķdotācijas sadalījums Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksām no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam” uz 1 (vienas) lapas.

7.pielikums „Mērķdotācijas sadalījums Tilžas internātpamatskolas pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam” uz 1 (vienas) lapas.

8.pielikums „Mērķdotācijas sadalījums Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam (EUR)” uz 1 (vienas) lapas.

9.pielikums „Mērķdotācijas sadalījums pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam (EUR)” uz 1 (vienas) lapas.

10.pielikums „Valsts budžeta dotācijas 1. – 4.klašu ēdināšanai sadale 2019.gadam (EUR)” uz 1 (vienas) lapas.

11.pielikums „Balvu novada pašvaldības dotācija 5. – 9. klašu skolēnu, 5. – 6.gadīgo pusdienu, internāta skolēnu ēdināšanai 2019.gadam, 10. – 12.klašu skolēnu ēdināšanai 2019.gadam (EUR)” uz 1 (vienas) lapas.

12.pielikums „Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019.gadā (EUR)” uz 2 (divām) lapām.

13.pielikums „Balvu novada pašvaldības speciālais budžets 2019.gadam (EUR)” uz 1 (vienas) lapām.

13.A.pielikums „Balvu novada pašvaldības 2019.gada autoceļu finansējuma sadalījums (EUR)” uz 1 (vienas) lapas.

14.pielikums „Balvu novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2019.gadam (EUR)” uz 1 (vienas) lapas.

15.pielikums „Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plāns 2019.gadam” uz 4 (četrām) lapām.

16.pielikums „Balvu Sporta centra pasākumu plāns 2019.gadam” uz 5 (piecām) lapām.

17.pielikums „Balvu novada spora izlašu komandu sporta pasākumu plāns 2019.gadam” uz 8 (astoņām) lapām.

18.pielikums „Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu plāns 2019.gadam” uz 10 (desmit) lapām.

19.pielikums „Balvu Bērnu un jauniešu centra pasākumu plāns 2019.gadam” uz 4 (četrām) lapām.

20.pielikums „Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmērs 2019. – 2023.gadam (EUR)” uz 13 (trīspadsmit) lapām.

Paskaidrojuma raksts par Balvu novada pašvaldības 2019.gada budžetu uz 10 (desmit) lapām.

 

Domes priekšsēdētājs
A.Pušpurs

Nr.20/2019 Grozījumi Balvu novada Domes 24.01.2019 saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Balvu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”

Nr.22/2019 Grozījumi Balvu novada Domes 24.01.2019 saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Balvu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas