1.§ Par saistošo noteikumu Nr.17/2019 „Grozījumi Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.8/2015 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”” pieņemšanu

Kategorija: 22.08.2019., Protokols Nr.13
Ceturtdiena, 29 Augusts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Augusts 2019 11:55

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro, ceturto un piekto daļu, kas nosaka, ka pašvaldība neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, pašvaldība pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos un Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13., 15.punktu, 2019.gada 16.augusta Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Andris Bačuks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.17/2019 „Grozījumi Balvu novada Domes 2015.gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr.8/2015 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”” projektu (pielikums).
2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.17/2019 „Grozījumi Balvu novada Domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.8/2015 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”” paskaidrojuma rakstu (pielikums).
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
4. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas” un mājas lapā www.balvi.lv, ja VARAM atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no VARAM mēneša laikā nav saņēmusi.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

1. pielikums
2. pielikums

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas