17.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā „Par nekustamās un kustamās mantas Pārupes ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā Tilžas pagasta pārvaldei”

Kategorija: 22.08.2019., Protokols Nr.13
Ceturtdiena, 29 Augusts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Augusts 2019 11:55

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kurš nosaka, ka lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums, racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Balvu novada Domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumu „Par izglītības iestāžu tīkla reorganizēšanu Tilžas pagastā” (protokols Nr. 6. 2.§), 2019.gada 16.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Andris Bačuks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Izdarīt Balvu novada Domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā „Par nekustamās un kustamās mantas Pārupes ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā Tilžas pagasta pārvaldei” šādu grozījumu:

papildināt 1.punktu ar vārdiem: „un saistības par komunālo pakalpojumu nodrošināšanu fiziskām un juridiskām personām, ar kurām Tilžas internātpamatskolai noslēgti līgumi par apkures nodrošināšanu, aukstā un karstā ūdens piegādi, sadzīves kanalizācijas savākšanu un attīrīšanu.”.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas