Budžets 2020

Kategorija: Budžets
Pirmdiena, 03 Februāris 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 06 Janvāris 2021 08:49

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2020.gada 24.janvāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.2, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2020.gada 24.janvārī
Nr.1/2020

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2020.gadam 22 106 685 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2020.gadam 23 748 315 euro, aizņēmumus 987 820 euro, aizņēmumu atmaksu 1 008 895 euro apmērā saskaņā 2. un 3.pielikumu.

3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2020.gada 1.janvāri 2 228 140 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 565435 euro apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu.

4. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam saskaņā ar 5.pielikumu.

5. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksām sadalījumu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam saskaņā ar 6.pielikumu.

6. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam saskaņā ar 7.pielikumu.

7. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam saskaņā ar 8.pielikumu.

8. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības valsts dotācijas sadali 1. – 4.klašu skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 9.pielikumu.

9. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības dotācijas sadali 1.-4.klašu pusdienu daļējai finansēšanai, 5. – 6.klašu skolēnu pusdienām, 5. – 6.gadīgo pusdienu, internāta skolēnu ēdināšanai 2020.gadam, 7. – 12.klašu skolēnu ēdināšanai no 2020.gada 1.februāra mēneša kompensējot vienu euro par ēdienreizi saskaņā ar 10.pielikumu.

10. Apstiprināt Valsts budžeta dotācijas sadalījumu Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2020.gadā saskaņā ar 11.pielikumu.

11. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pašvaldības 2020.gada autoceļu (ielu) finansējuma sadalījumu saskaņā ar 12.pielikumu.

12. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2020.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 3447,30 euro apmērā, izdevumus 3447 euro apmērā saskaņā ar 13.pielikumu.

13. Apstiprināt Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plānu 2020.gadam saskaņā ar 14.pielikumu.

14. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Sporta centra pasākumu plānu 2020.gadam saskaņā ar 15.pielikumu.

15. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības sporta izlašu komandu sporta pasākumu plānu 2020.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.

16. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu plānu 2020.gadam saskaņā ar 17.pielikumu.

17. Apstiprināt Balvu Bērnu un jauniešu centra pasākumu plānu 2020.gadam saskaņā ar 18.pielikumu.

18. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmēru 2020.-2023.gadam saskaņā ar 19.pielikumu.

19. Balvu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai finansēt budžeta institūcijas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.

20. Budžetu izpildītājiem 7 dienu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā 2020.gada budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.

21. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un tāmēs 3.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu un kapitālos izdevumus.

 

Pielikumā:

1.pielikums „Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2020.gadam (EUR)” uz 6 (sešām) lapām.

2.pielikums „Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2020.gadam (EUR)” uz 10 (desmit) lapām.

3.pielikums „Balvu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)” uz 14 (četrpadsmit) lapām.

4.pielikums „Balvu novada pašvaldības budžeta atlikumi uz 2020.gada 1.janvāri (EUR)” uz 2 lapām.

5.pielikums „Mērķdotācijas sadalījums Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam (EUR)” uz 1 (vienas) lapas.

6.pielikums „Mērķdotācijas sadalījums Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksām no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam” uz 1 (vienas) lapas.

7.pielikums „Mērķdotācijas sadalījums Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam (EUR)” uz 1 (vienas) lapas.

8.pielikums „Mērķdotācijas sadalījums pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam (EUR)” uz 1 (vienas) lapas.

9.pielikums „Valsts budžeta dotācijas 1. – 4.klašu ēdināšanai sadale 2020.gadam (EUR)” uz 1 (vienas) lapas.

10.pielikums „Balvu novada pašvaldības dotācija skolēnu (bērnu) ēdināšanai 2020.gadam (EUR)” uz 1 (vienas) lapas.

11.pielikums „Valsts budžeta dotācijas sadalījums Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2020.gadā (EUR)” uz 2 (divām) lapām.

12.pielikums „Balvu novada pašvaldības 2020.gada autoceļu (ielu) finansējuma sadalījums (EUR)” uz 1 (vienas) lapas.

13.pielikums „Balvu novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2020.gadam (EUR)” uz 1 (vienas) lapas.

14.pielikums „Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plāns 2020.gadam” uz 5 (piecām) lapām.

15.pielikums „Balvu Sporta centra pasākumu plāns 2020.gadam” uz 6 (sešām) lapām.

16.pielikums „Balvu novada spora izlašu komandu sporta pasākumu plāns 2020.gadam” uz 6 (sešām) lapām.

17.pielikums „Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu tāme 2020.gadam” uz 13 (trīspadsmit) lapām.

18.pielikums „Balvu Bērnu un jauniešu centra pasākumu plāns 2020.gadam” uz 6 (sešām) lapām.

19.pielikums „Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmērs 2020. – 2023.gadam (EUR)” uz 12 (divpadsmit) lapām.

Paskaidrojuma raksts par Balvu novada pašvaldības 2020.gada budžetu” uz 10 (desmit) lapām.

 

Domes priekšsēdētāja vietniece
A.Petrova

Nr.17/2020 Grozījumi Balvu novada Domes 2020.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 „Par Balvu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”

Nr.19/2020 Grozījumi Balvu novada Domes 2020.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 „Par Balvu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”