2.§ Par Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam investīciju plāna aktualizāciju

Kategorija: 30.03.2020., Protokols Nr.5
Pirmdiena, 06 Aprīlis 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 06 Aprīlis 2020 17:54

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina attīstības programmu, 22.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības attīstības programmu apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta otrās daļas 11.punktu, kas nosaka, ka attīstības plānošanas dokumentus aktualizē atbilstoši situācijai, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, kas nosaka, ka investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam, kā arī pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dokumenta „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” 2019.gada 7.janvāra redakciju un nosakot, ka veicot izmaiņas rīcības plānā un investīciju plānā, netiks veiktas izmaiņas attīstības programmas stratēģiskajā daļā, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarītis, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Balvu novada attīstības programmu 2018.– 2024.gadam aktualizēto Investīciju plānu (Pielikums).
2. Publicēt Balvu novada Domes lēmumu un aktualizēto Investīciju plānu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
3. Publicēt paziņojumu par Balvu novada attīstības programmas 2018. – 2024.gadam Investīciju plāna aktualizāciju Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv.
4. Par lēmuma izpildi atbild Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas plānotājs.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikums