3.§ Par atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs

Kategorija: 30.03.2020., Protokols Nr.5
Pirmdiena, 06 Aprīlis 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 06 Aprīlis 2020 17:56

Sakarā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, kurā noteikti ierobežojumi, tai skaitā pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti, pārtraukt visu veidu izglītības procesu klātienes formā ārpus izglītības iestādēm, tai skaitā pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu, un pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības paziņojumu par COVID – 19 ierobežošanas pasākumiem Balvu novadā, un Balvu novada Domes 2019.gada 23.maija lēmumu “Par vecāku līdzfinansējuma noteikšanu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” (protokols Nr.8, 53.§), ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarītis, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pārtraukt noteiktā vecāku līdzfinansējuma maksas aprēķināšanu Balvu Mūzikas skolai, Balvu Mākslas skolai, Balvu Sporta skolai un Balvu Bērnu un jauniešu centram.
2. Uzdot Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai iepazīstināt ar šo lēmumu profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu vadītājus.
3. Uzdot Sabiedrisko attiecību un informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājai publicēt šo lēmumu pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei.
5. Lēmumu piemērot no 2020.gada 13.marta līdz ārkārtas situācijas beigām.