1.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Tehnikas ielā 5, Balvos, Balvu novadā

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 10:20

Izskatot SIA „Lauku zemju inženieri”, reģ.nr.42403015321, sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes, sert. Nr. AA0121 izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu – 2020-06-15 23:33:48, iesniegto Zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Tehnikas ielā 5, Balvos, Balvu nov., ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0042, (īpašniece I.K., personas kods ***), kurā paredzēts sadalīt nekustamo īpašumu divās zemes vienībās, piešķirot zemes vienībām un uz tām atrodošajai ēkai, nosaukumus, adreses un nosakot lietošanas mērķus, aprobežojumus un servitūtus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un “Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.pantu 1. un 2. punktu, kas nosaka, ka nekustamo īpašumu, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties vai ar tiesas spriedumu, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu šādos gadījumos: katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs; katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi, un 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, kurš nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju, 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis; 23.2. punktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams un ja ir izsniegta būvatļauja un neapbūvēta zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām prasībām (ievēro šo noteikumu 14.1. punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu), Balvu novada pašvaldības 2012. gada 12. aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1. punktu, kas nosaka, ka šie noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2020.gada 16.jūlija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt SIA „Lauku zemju inženieri”, reģ.nr.42403015321, sertificētās zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes, sert. AA0121 iesniegto, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu – 2020-06-15 23:33:48, zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Tehnikas ielā 5, Balvos, Balvu nov., ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0042, sadalīšanai divās zemes vienībās.
2. Zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0589 piešķirt adresi Tehnikas iela 5I, Balvi, Balvu nov., un noteikt lietošanas mērķi – 0801 “darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve”.
3. Zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0590 un uz tās atrodošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0042 001 saglabāt adresi Tehnikas iela 5, Balvi, Balvu nov., un noteikt lietošanas mērķi – 0801 “darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājam.
5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).