2.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vanadziņi”, Tilžas pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 10:23

Izskatot SIA „Lauku zemju inženieri”, reģ.nr.42403015321, sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes, sert. AA0121 izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu – 2020-07-07 17:08:17, iesniegto Zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Vanadziņi”, Tilžas pag., Balvu nov., ar kadastra apzīmējumiem 3886 003 0042 un 3886 003 0043 (mantinieki J.A., personas kods ***, un S.A., personas kods ***), kurā paredzēts sadalīt nekustamo īpašumu četrās zemes vienībās, piešķirot zemes vienībām un uz tām atrodošajām ēkām, nosaukumus, adreses un nosakot lietošanas mērķus, aprobežojumus un servitūtus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un “Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.pantu 1. un 2. punktu, kas nosaka, ka nekustamo īpašumu, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties vai ar tiesas spriedumu, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu šādos gadījumos: katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs; katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi, un 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, kurš nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju, 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis; 23.2. punktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams un ja ir izsniegta būvatļauja un neapbūvēta zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām prasībām (ievēro šo noteikumu 14.1. punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu), Balvu novada pašvaldības 2012. gada 12. aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1. punktu, kas nosaka, ka šie noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2020.gada 16.jūlija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt SIA „Lauku zemju inženieri”, reģ.nr.42403015321, sertificētās zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes, sert. AA0121 iesniegto, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu – 2020-07-07 17:08:17, zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Vanadziņi”, Tilžas pag., Balvu nov., ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0042, sadalīšanai četrās zemes vienībās.
2. Zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0650 piešķirt nosaukumu “Vizbules” un noteikt lietošanas mērķi – 0201 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”.
3. Zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0651 un uz tās atrodošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3886 003 0042 001, 3886 003 0042 002, 3886 003 0042 003, 3886 003 0042 004, 3886 003 0042 005, 3886 003 0042 006, 3886 003 0042 007, 3886 003 0042 008, 3886 003 0042 009, 3886 003 0042 010, 3886 003 0042 011 saglabāt nosaukumu “Vanadziņi”, mainīt adresi no “Vanadziņi”, Stangas, Tilžas pag., Balvu nov., uz “Vanadziņi”, Tilžas pag., Balvu nov., un noteikt lietošanas mērķi – 0101 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.
4. Zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0652 piešķirt nosaukumu “Vizbules” un noteikt lietošanas mērķi – 0101 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.
5. Zemes vienībai Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0653 saglabāt nosaukumu “Vanadziņi” un noteikt lietošanas mērķi – 0101 “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājam.
7. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).