16.§ Par saistošo noteikumu Nr. 14/2020 „Par tirdzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā” precizēšanu

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 18:14

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu, kurš nosaka, ka vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu, kur ir paredzēts, ja vietējā pašvaldība atļauj alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs, tā, ievērojot normatīvo aktu prasības, izdod saistošos noteikumus par laika periodu kalendārajā gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs un kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu, kur pašvaldība tiek pilnvarota saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevas uzlikšanu papildus likumdošanā minētajām personām noteikt personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas, 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 ”Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu, 15.8., 19.7.un 26.9. apakšpunktu kurā norādīts kādas prasības attiecībā uz ielu tirdzniecību pašvaldība ir tiesīgas savos saistošajos noteikumos noteikt, un ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 07.jūlija vēstuli “Par saistošajiem noteikumiem Nr.14/2020", 2020.gada 16.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Balvu novada domes 2020.gada 25.jūnija saistošo noteikumu Nr. 14/2020 „Par tirdzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā” (turpmāk – Noteikumi) projektā šādus precizējumus:

1.1. izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu, 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 ”Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 9.punktu”;
1.2. izteikt 2.1.punktu šādā redakcijā:

“2.1. Nodarboties ar ielu tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju, kas atrodas tirdzniecības vietā (atļaujas forma 1.pielikumā). Preču pārdošana tirdzniecības vietā bez pašvaldības atļaujas ir tirdzniecība neatļautā vietā.”;

1.3. svītrot 2.6.punktā vārdus “un individuālā darba veicēji”;
1.4. aizstāt 3.2.4.apakšpunktā skaitli “2.1” ar skaitli ”9”;
1.5. precizēt Noteikumu vienību numerāciju.

2. Pieņemt Balvu novada domes 2020.gada 25.jūnija saistošo noteikumu Nr. 14/2020 „ Par tirdzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā” projektu jaunā redakcijā kā Balvu novada domes 2020.gada 25.jūnija saistošo noteikumu Nr. 14/2020 „Par tirdzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā” projektu (1.pielikumā).
3. Precizētos saistošos noteikumus publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas” un mājas lapā www.balvi.lv.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

1. pielikums
2. pielikums