21.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0085, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 13:10

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 6.punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 28.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs, 43.punktu, kas nosaka, ka Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13/2012 “Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, un ņemot vērā rezerves zemes fonda zemes vienības Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0085, 8,1494 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātus (Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2020.gada 7.jūlija sēdes protokols Nr.15, 12.§), 2020.gada 16.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt rezerves zemes fonda zemes vienības Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0085, 8,1494 ha platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju K.P., personas kods ***, adrese ***.
2. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot rezerves zemes fonda zemes vienības Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3848 003 0085, 8,1494 ha platībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – 0101 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) zemes nomas līgumu ar K.P.. Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 (sešiem) gadiem.
3. Noteikt zemes nomas maksu EUR 550,00 (pieci simti piecdesmit euro, 00 centi) bez PVN gadā.
4. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).