27.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības Vīksnas pagastā Balvu novadā vērtības atzīšanu

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 13:21

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, kas nosaka, ka šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība; 2018.gada 13.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 13.punktu, kas nosaka, ka budžeta iestādes uzskaita visus to īpašumā, valdījumā un turējumā esošos un piekrītošos ilgtermiņa ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus un saistības saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem un darījuma ekonomisko būtību, 53.punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 47. punktā minētajos gadījumos zemes un būvju vērtības noteikšanai var izmantot to nosacīto izmaksu vērtību – kadastrālo vērtību, 2020.gada 16.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atzīt rezerves zemes fonda zemes vienības Vīksnas pagastā vērtību:

- zemes vienības kadastra apzīmējums 3894 007 0175, platība 1,7 ha, kadastrālā vērtība EUR 816,00, zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei veikt nepieciešamās darbības zemes vienības atzīšanai bilancē.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.