39.§ Par nedzīvojamās telpas – ēkas Pārupes ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 16:47

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, 23.punktu, kas nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē, 63.punktu, kas nosaka, ka, ja mutiskai izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu, un ņemot vērā nedzīvojamās telpas – ēkas Pārupes ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātus (Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2020.gada 15.jūlija sēdes protokols Nr.16, 1.§), 2020.gada 16.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nedzīvojamās telpas – ēkas Pārupes ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā (telpu grupas kadastra apzīmējums 3886 003 0479 005), nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju SIA “Nature line”, reģistrācijas numurs 42403043024, adrese Skolas iela 6, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594.
2. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot nedzīvojamās telpas – ēkas Pārupes ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā (telpu grupas kadastra apzīmējums 3886 003 0479 005), Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA “Nature line” uz 10 (desmit) gadiem.
3. Noteikt nedzīvojamās telpas - ēkas nomas maksu EUR 200,00 (divi simti euro, 00 centi) bez PVN mēnesī.
4. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus un komunālos maksājumus (elektrība, aukstais un karstais ūdens, apkure, kanalizācija), t.sk. nekustamā īpašuma nodokli par zemi (kadastra apzīmējums 3886 003 0479) proporcionāli ēkas platībai 3005 m2. Par sadzīves atkritumu izvešanu nomnieks slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).