45.§ Par nekustamā īpašuma “Liepusala”, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 17:23

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, kas nosaka, institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas, ņemot vērā nekustamā īpašuma “Liepusala”, Lazdulejas pagasts, Balvu novads 2020.gada 9.jūnija izsoles rezultātus (Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2020.gada 9.jūnija sēdes protokols Nr.13, 1.§), 2020.gada 16.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Liepusala”, Lazdulejas pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes vienības 10.43 ha platībā, kadastra Nr. 3866 002 0102 (kadastra apzīmējums 3866 002 0102), izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju SIA “DOLO”, reģ. Nr. 42403009378, juridiskā adrese Sviļova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, kura iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 12 160 (divpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit euro).
2. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma “Liepusala”, Lazdulejas pagasts, Balvu novads pirkuma līgumu un nodošanas – pieņemšanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram un Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim.
4. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).