46.§ Par aizņēmumu Kohēzijas fonda projekta „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” īstenošanai

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 17:24

Izskatot Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” 2020.gada 2.jūlija iesniegumu Nr.ST/2020/1.7/142/N “Par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu” un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanos pašvaldības vārdā, LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības var ņemt gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aizņēmumus, LR likuma „Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka viens no aizņēmumu mērķiem ir Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tai skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu, un Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumiem Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegti pašvaldības aizņēmumi, un saskaņā ar “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” pārējo noteikumu 20.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums, Balvu novada Attīstības programmas 2018. – 2024.gadam Investīciju plāna 2018. – 2024.gadam Vidējā termiņa 3.prioritātes „Veselīga vide ar atbilsotošu infrastruktūru”, 11.Rīcības virziena „Transporta infrastruktūra un mobilitāte”, projektu Nr.124 „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta, 2020.gada 16.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2020.gadā EUR 111 981 (viens simts vienpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro) uz 10 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi aizņēmumam Kohēzijas fonda projekta „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta” īstenošanai.
2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt no 2021.gada marta līdz 2030.gada decembrim (ieskaitot).
3. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar Balvu novada pašvaldības budžetu.
4. Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai iesniegt pieteikumu atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumiem Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.