49.§ Par finansējuma piešķiršanu no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 17:31

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana) 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt budžeta grozījumus, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.panta, kas nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, arī apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, Balvu novada Domes 2014.gada 9.oktobra noteikumu Nr.5/2014 “Noteikumi par Balvu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību” 27.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības budžeta izpildes gaitā Balvu novada pašvaldības dome ir tiesīga veikt grozījumus pašvaldības budžetā, 2020.gada 16.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs), PRET – 2 (Sandra Kindzule, Sandis Puks), ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piešķirt līdz 51 000 euro (piecdesmit viens tūkstotis euro) no Balvu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā apstiprinātajiem dabas resursu nodokļa līdzekļiem, papildus novirzot no atlikuma uz gada beigām 16 627 euro (sešpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit septiņi euro):

1.1. līdz 43 500 euro Balvu ezera krasta sakārtošanai;
1.2. līdz 7500 euro Balvu un Pērkonu ezeru dabas resursu apsaimniekošanas un aizsardzības plānu izstrādei.

2. Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot Balvu novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumus atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.