51.§ Par izmaiņām Balvu novada pašvaldības Pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas sastāvā

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 17:33

Izskatot Pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas locekles Evas Smirnovas 2020.gada 14.jūlija iesniegumu, kurā viņa informē par locekļa pienākumu pildīšanas pārtraukšanu Pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijā, un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs vai darba grupās, 2020.gada 16.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot Evu Smirnovu, personas kods ***, no Balvu novada pašvaldības Pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas locekļa pienākumiem.