1.§ Par sociālā pakalpojuma “Grupu dzīvoklis” pārcelšanu no Balvu novada pašvaldības iestādes “Pansionāts “Balvi”” uz Balvu novada pašvaldības iestādi “Sociālais dienests”

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Piektdiena, 04 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 04 Decembris 2020 11:48

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija sociālajā jomā ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.) un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Balvu novada Domes 2020.gada 27.augusta lēmumu “Par daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveidošanu”, 2020.gada 19.novembra Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izbeigt sociālā pakalpojuma “Grupu dzīvoklis” (reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā (apliecība Nr.860)) sniegšanu Balvu novada pašvaldības iestādē “Pansionāts “Balvi”” Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4501 ar 2020.gada 31.decembri.
2. Uzsākt sociālā pakalpojuma “Grupu dzīvoklis” sniegšanu Balvu novada pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” - struktūrvienībā “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs” Liepu ielā 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501, ar 2021.gada 1.janvāri.
3. Noteikt pārejas periodu no 2020.gada 28.decembra līdz 2021.gada 4.janvārim, lai esošie sociālā pakalpojuma “Grupu dzīvoklis” klienti tiktu iekārtoti jaunajās dzīvojamās telpās.
4. Uzdot Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” direktoram:

4.1. veikt materiālo vērtību un finanšu līdzekļu inventarizāciju, kā arī finanšu līdzekļu, mantas, saistību un lietvedības dokumentu nodošanu Balvu novada pašvaldības Sociālajam dienestam līdz 2021.gada 27.janvārim;
4.2. sagatavot nepieciešamo grozījumu projektu Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” nolikumam līdz 2020.gada 7.decembrim;
4.3. informēt Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistru par sociālā pakalpojumu “Grupu dzīvoklis” sniegšanas izbeigšanu līdz 2021.gada 15.janvārim.

5. Uzdot Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājam:

5.1. sagatavot izmaiņas Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta Amatu vienību sarakstā līdz 2020.gada 18.decembrim;
5.2. reģistrēt sociālo pakalpojumu “Grupu dzīvoklis” Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā līdz 2021.gada 31.martam.