3.§ Par konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” nolikuma apstiprināšanu

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Piektdiena, 04 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 10:53

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš paredz, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), 2020.gada 19.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Organizēt konkursu „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” sākot ar 2020.gada 29.novembri.
2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” nolikumu (pielikumā).
3. Konkursa „Skaistākais Ziemassvētku noformējums” nolikumu publicēt Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Balvu Novada Ziņas” un mājaslapā www.balvi.lv.
4. Paredzēt finansējumu konkursa uzvarētāju apbalvošanai EUR 660,00 (seši simti sešdesmit euro un 0 centi) apmērā Balvu novada pašvaldības 2020.gada budžetā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikums