4.§ Par Balvu novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2014. – 2020.gadam īstenošanas termiņa pagarināšanu

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Piektdiena, 04 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 04 Decembris 2020 11:53

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, kurā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus un ņemot vērā to, ka Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021. - 2027.gadam vēl ir izstrādes procesā, kā arī to, ka nākamajā gadā plānota Administratīvi teritoriālā reforma, kuras rezultātā mainīsies arī Balvu novada teritorija, 2020.gada 19.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Sandra Kindzule), Balvu novada Dome NOLEMJ:

Pagarināt ar Balvu novada domes 2014.gada 15.maija lēmumu “Par Balvu novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2014. – 2020.gadam apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 4.§) apstiprinātās Balvu novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2014. – 2020.gadam īstenošanas termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim.