8.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Jaunatnes ielā 61, Balvos, Balvu novadā

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Piektdiena, 04 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 04 Decembris 2020 12:16

Izskatot SIA „Alūksnes projekti”, Reģ.Nr.44103064275, sertificētas zemes ierīkotājas Skaidrītes Līdaciņas, sert. Nr.AA0123 izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu – 2020-11-12 15:44:14, iesniegto Zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Jaunatnes ielā 61, Balvos, Balvu nov. ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0216, (īpašnieks V.B., personas kods ***), kurā paredzēts sadalīt nekustamo īpašumu trīs zemes vienībās, piešķirot zemes vienībām adreses un nosakot lietošanas mērķus, aprobežojumus un servitūtus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un “Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.pantu 1. un 2. punktu, kas nosaka, ka nekustamo īpašumu, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties vai ar tiesas spriedumu, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu šādos gadījumos: katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs; katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi, un 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, kurš nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju, 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis; 23.2. punktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams un ja ir izsniegta būvatļauja un neapbūvēta zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām prasībām (ievēro šo noteikumu 14.1. punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu), Balvu novada pašvaldības 2012. gada 12. aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1. punktu, kas nosaka, ka šie noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2020.gada 19.novembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt SIA „Alūksnes projekti”, Reģ.Nr.44103064275, sertificētas zemes ierīkotājas Skaidrītes Līdaciņas, sert. Nr. Nr.AA0123, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, un satur laika zīmogu – 2020-11-12 15:44:14, iesniegto Zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Jaunatnes ielā 61, Balvos, Balvu nov. ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0216, sadalīšanai trijās zemes vienībās.
2. Zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0584 piešķirt adresi Jaunatnes iela 61A un noteikt lietošanas mērķi – 0601 “individuālo dzīvojamo māju apbūve”.
3. Zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0585 saglabāt adresi Jaunatnes iela 61, Balvi, Balvu nov. un noteikt lietošanas mērķi - 0601 “individuālo dzīvojamo māju apbūve”.
4. Zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 3801 004 0586 piešķirt adresi Jaunatnes iela 61B, Balvi, Balvu nov. un noteikt lietošanas mērķi - 0601 “individuālo dzīvojamo māju apbūve”.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājam.
6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).