4.§ Par apbalvojuma piešķiršanu pāriem, kuri atzīmē 50 gadu kopdzīves jubileju

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 14:14

    Pamatojoties uz Balvu novada Domes 2009.gada 12.novembrī apstiprināto nolikumu „Par Balvu novada Domes apbalvojuma piešķiršanu pāriem, kuri atzīmē 50 gadu kopdzīves jubileju”, kas paredz apbalvojumu ar Atzinības rakstu un balvu, un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav,ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

    Apbalvot ar Balvu novada Domes Atzinības rakstu un balvu par augstu morāli - ētisko un tikumisko vērtību uzturēšanu ģimenē un sadzīvē, par dzīves gudrības un pieredzes nodošanu jaunajām Balvu novada iedzīvotāju paaudzēm un sakarā ar 50 gadu kopdzīves jubileju šādus pārus:

 1. Dzidru un Česlavu Jāni Delverus;
 2. Zinaidu un Pāvelu Frolovus;
 3. Olgu un Vladimiru Ignatjevus;
 4. Ainu un Prančišku Jakimavičus;
 5. Janīnu un Erni Kupčus;
 6. Anastasiju un Aloizu Loginus;
 7. Antoņinu un Pēteri Meļņus;
 8. Skaidrīti un Domeniku Svarinskus;
 9. Zinu un Jāni Šūpulniekus;
 10. Antoņinu un Antonu Pušpurus;
 11. Skaidrīti un Anatoliju Kudrjavcevus;
 12. Zentu un Stanislavu Circenus;
 13. Annu un Albertu Sīļus;
 14. Zelmu un Kārli Mizas;
 15. Laumu un Arvīdu Pauliņus;
 16. Ainu un Leopoldu Vīcupus;
 17. Dainu un Aleksandru Kravaļus;
 18. Veltu un Jāni Ziemeļus;
 19. Annu un Pēteri Apiņus;
 20. Veru un Ivanu Petrovus;
 21. Zandu un Vitāliju Oplucānus;
 22. Genovefu un Pēteri Pipcānus;
 23. Olgu un Pāvelu Miņinus.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei