13.§ Par zemes nomas līguma izbeigšanu

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 15:24

    Izskatot Marijas Barsovas, personas kods ***, adrese ***, 25.11.2010. iesniegumu, Skaidrītes Kokorevičas, personas kods ***, adrese ***, 24.11.2010. iesniegumupar zemes nomas līguma izbeigšanu, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un Tautsaimniecības un vides komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.         Izbeigt 2007.gada 7.augustā Vīksnas pagastā noslēgto zemes nomas līgumu ar Mariju Barsovu par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Makšinavas ciemā, Vīksnas pagastā 1,3 ha platībā ar kadastra numuru 3894 003 0210 iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Vīksnas pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0210, 1,3 ha platībā piekrīt Balvu novada pašvaldībai.

2.         Izbeigt 2007.gada 23.jūlijā Balvu pagastā noslēgto zemes nomas līgumu ar Broņislavu  Kokoreviču par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Verpuļevas ciemā, Balvu pagastā 0,08 ha platībā ar kadastra numuru 3846 005 0402 iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr. 2), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Broņislavs Kokorevičs miris 11.11.2010. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0402, 0,08 ha platībā piekrīt Balvu novada pašvaldībai.

3.         Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes   vadītājam Sandim Pukam.

4.         Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei