Budžets 2021

Category: Budžets
Tuesday, 02 February 2021
Last Updated: Monday, 08 November 2021 11:45

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2021.gada 28.janvāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.1, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2021.gada 28.janvārī
Nr.1/2021

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2021.gadam 17 583 236 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2021.gadam 21 110 446 euro, aizņēmumus 2 425 719 euro, aizņēmumu atmaksu 932 293 euro apmērā saskaņā 2. un 3.pielikumu.

3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2021.gada 1.janvāri 2 326 863 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 293 079 euro apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu.

4. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam saskaņā ar 5.pielikumu.

5. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksām sadalījumu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam saskaņā ar 6.pielikumu.

6. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam saskaņā ar 7.pielikumu.

7. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam saskaņā ar 8.pielikumu.

8. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības valsts dotācijas sadali 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 9.pielikumu.

9. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības dotācijas sadali 5.-12. klašu skolēnu, 5.-6.gadīgo pusdienu, internāta skolēnu ēdināšanai 2021.gadam, nosakot, ka 7-12.klašu skolēnu ēdināšanai kompensēt vienu euro par ēdienreizi saskaņā ar 10.pielikumu.

10. Apstiprināt Valsts budžeta dotācijas sadalījumu Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gadā saskaņā ar 11.pielikumu.

11. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības autoceļu (ielu) valsts dotācijas sadali 2021.gadam saskaņā ar 12.pielikumu.

12. Apstiprināt Valsts budžeta finansējuma sadalījums mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Balvu novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm 2021.gadam saskaņā ar 13.pielikumu.

13. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2021.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 3907 euro apmērā, izdevumus 3907 euro apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

14. Apstiprināt Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plānu 2021.gadam saskaņā ar 15.pielikumu.

15. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu plānu 2021.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.

16. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības sporta izlašu komandu sporta pasākumu plānu 2021.gadam saskaņā ar 17.pielikumu.

17. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu plānu 2021.gadam saskaņā ar 18.pielikumu.

18. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmēru 2021.-2024.gadam un turpmākajiem gadiem saskaņā ar 19.pielikumu.

19. Balvu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai finansēt budžeta institūcijas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.

20. Budžetu izpildītājiem 7 dienu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā 2021.gada budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.

21. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un tāmēs 3.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu un kapitālos izdevumus.

 

Pielikumā:

1.pielikums “Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2021.gadam (EUR)” uz 7 lapām;

2.pielikums “Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2021.gadam (EUR)” uz 11 lapām;

3.pielikums “Balvu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)” uz 16 lapām;

4.pielikums “Balvu novada pašvaldības budžeta atlikumi uz 2021.gada 1.janvāri (EUR)” uz 2 lapām;

5.pielikums “Mērķdotācijas sadalījums Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam (EUR)” uz 1 lapas;

6.pielikums “Mērķdotācijas sadalījums Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksām no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam” uz 1 lapas;

7.pielikums “Mērķdotācijas sadalījums Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam (EUR)” uz 1 lapas;

8.pielikums “Mērķdotācijas sadalījums pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam (EUR)”uz 1 lapas;

9.pielikums “Valsts budžeta dotācijas 1.-4.klašu ēdināšanai sadale 2021.gadam (EUR)” uz 1 lapas;

10.pielikums “Pašvaldības dotācija skolēnu (bērnu) ēdināšanai 2021.gadā (EUR)” uz 1 lapas;

11.pielikums “Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gadā (EUR)” uz 2 lapām;

12.pielikums “Balvu novada autoceļu (ielu) valsts dotācijas sadalījums 2021.gadam (EUR)” uz 1 lapas;

13.pielikums “Valsts budžeta finansējuma sadalījums mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Balvu novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm 2021.gadam (EUR)” uz 1 lapas;

14.pielikums “Balvu novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2021.gadam (EUR)” uz 1 lapas;

15.pielikums “Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plāns 2021.gadam” uz 4 lapām;

16.pielikums “Balvu novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu plāns 2021.gadam uz 3 lapām;

17.pielikums “Balvu novada sporta izlašu komandu sporta pasākumu plāns 2021.gadam” uz 6 lapām;

18.pielikums “Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu tāme 2021.gadam” uz 9 lapām;

19.pielikums “Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmērs 2021.-2024.gadam un turpmākajiem gadiem(EUR)” uz 12 lapām;

Paskaidrojuma raksts par Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” uz 15 lapām.

 

Domes priekšsēdētājs
A.Pušpurs

BUDŽETA GROZĪJUMI

Nr.5/2021 Grozījumi Balvu novada Domes 28.01.2021 saistošajos noteikumos Nr.1/2021 „Par Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžetu”

Par saistošo noteikumu Nr.3/2021 „Par Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” pieņemšanu

77.§ Par saistošo noteikumu Nr.11/2021 “Grozījumi Balvu novada Domes 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3/2021 „Par Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” pieņemšanu