3.§ Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības “Speciālo palīglīdzekļu parks”

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 12:14

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, 2014.gada 11.decembra Balvu novada Domes noteikumu Nr.8/2014 “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Balvu novada pašvaldībā” (protokols Nr.16, 43.§) 7.punktu, kas nosaka, ka gadījumos, kad dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 500 euro (pieci simti euro) par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu lemj Balvu novada Dome, 2021.gada 18.janvāra Apvienotās Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Pieņemt no biedrības “Speciālo palīglīdzekļu parks”, reģ.nr.40008216618, ziedojumu mantas veidā, t.i. 141 (viens simts četrdesmit vienu) iepakojumu ar korķa Elou bērnu rotaļlietām par kopējo summu 2115 euro (divi tūkstoši viens simts piecpadsmit euro) un novirzīt to Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.