20.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.H. Balvos, Balvu novadā

Kategorija: 28.01.2021., Protokols Nr.1
Ceturtdiena, 04 Februāris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 04 Februāris 2021 14:24

Izskatot G.H., personas kods ***, adrese ***, 2020.gada 30.decembra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu, kas nosaka, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, 109.punktu, kas nosaka, ka, ja dzīvojamās ēkas īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zemesgabals piešķirts ar apbūves tiesībām, saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26. panta pirmo daļu zemesgabala lietošanas tiesības ir izbeigušās, šādu zemesgabalu iznomā pašvaldība, 113.punktu, kas nosaka, ka zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto). 53.punktu, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, 6.punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, ņemot vērā, ka zemes vienība Balvos ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0259 G.H. piešķirta pastāvīgā lietošanā ar 2000.gada 11.aprīļa Balvu pilsētas Domes Zemes komisijas lēmumu, zemes lietošanas tiesības izbeigtas ar 2008.gada 29.decembra Balvu pilsētas Domes lēmumu un 2009.gada 5.jūnijā ar G.H. noslēgts Zemes nomas līgums Nr.28, kurš ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim, 2021.gada 18.janvāra Apvienotās Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Tautsaimniecības un vides komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Jānis Zakarīts, Ināra Ņikuļina), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Pagarināt 2009.gada 5.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.28 ar G.H. par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvos, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0259, 600 m2 platībā, iznomāšanu individuālā augļu dārza vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pilsētas kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu pagarināt uz 10 (desmit) gadiem.
  2. Noteikt zemes nomas maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro, 00 centi), bez PVN, gadā.
  3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums