30.§ Par pašvaldības dzīvokļu mirušo īrnieku parādu saistību atmaksu Balvu pilsētas pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX” un A/S „BALVU ENERĢIJA”

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 22 Decembris 2010 17:41

    Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās  daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu un budžeta grozījumus, likuma „Par dzīvokļu īpašumu” 12.pantu, kurā ir norādīts, ka dzīvokļa īpašnieka pienākums ir norēķināties par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, Balvu pilsētas p.a. „SAN-TEX” direktora  2010.gada 16.novembra iesniegumu, kurā ir lūgts izskatīt jautājumu par mirušo īrnieku parādsaistību segšanu Ls 2754.25 apmērā, A/S „Balvu Enerģija” 2010.gada 9.decembra iesniegumu, kurā lūgts izskatīt jautājumu par mirušo īrnieku parādsaistību segšanu Ls 1793.44,un Finanšu komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT:PAR- 13(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls),  PRET- nav,ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atzīt Balvu novada pašvaldības parādu Ls 1191.60 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit viens lats 60 santīmi) apmērā Balvu pilsētas pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX” par  pašvaldības dzīvokļu mirušo īrnieku parādiem Balvu pilsētā.

2. Ieplānot Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžetā finansējumu Ls 1191.60 apmērā šā lēmuma 1.punktā minētā parāda apmaksai.

3. Atzīt Balvu novada pašvaldības parādu  Ls  1231.59 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit  viens lats 59 santīmi) apmērā A/S „Balvu Enerģija” par  pašvaldības dzīvokļu mirušo īrnieku parādiem Balvu pilsētā.

4. Ieplānot Balvu novada pašvaldības 2011.gada budžetā finansējumu  Ls 1231.55 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit  viens lats 55 santīmi)  apmērā šā lēmuma 3.punktā minētā parāda apmaksai.

 

Pielikumā:

Pielikums Nr.1.- Balvu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu mirušo īrnieku parādi par komunālajiem pakalpojumiem Balvu pilsētas pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX” uz 2010.gada 1.decembri uz 1 lapas.

Pielikums Nr.2.- Balvu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu mirušo īrnieku parādi par komunālajiem pakalpojumiem A/S „Balvu Enerģija” uz 2010.gada 1.decembri uz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei