31.§ Par Balvu pilsētas pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” nosaukuma maiņu

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 16:19

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 13(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.Mainīt Balvu novada pašvaldības iestādes „Balvu pilsētas pašvaldības aģentūra „SAN-TEX”” nosaukumu uz „Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX””.

2.Uzdot Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” direktoram Uldim Sprudzānam      veikt nepieciešamās izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei