2.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Bērzpils ielā 52 un Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Marts 2021 11:46

Izskatot SIA „METRUM”, Reģ.Nr.40003388748, sertificētas zemes ierīkotājas Daigas Eglītes, sert. Nr.AA0081 izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu – 2021-02-19 13:15:50, iesniegto Zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Bērzpils ielā 52, Balvos, Balvu novadā (kadastra numurs 3801 003 0007, kadastra apzīmējums 3801 003 0007) un Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novads (kadastra numurs 3801 003 0380, kadastra apzīmējums 3801 003 0380), (īpašnieka A.P., personas kods *** un Balvu novada pašvaldības, reģ.nr.90009115622) pieteikumiem, kurā paredzēts atdalīt zemes vienību no īpašuma Bērzpils ielā 56 un to pievienot īpašumam Bērzpils ielā 52, saglabājot adreses un nosakot lietošanas mērķus, aprobežojumus un servitūtus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka  dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un “Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.pantu 1. un 2. punktu, kas nosaka, ka nekustamo īpašumu, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties vai ar tiesas spriedumu, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu šādos gadījumos: katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs; katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi, un 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, kurš nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju, 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis; 23.2. punktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams un ja ir izsniegta būvatļauja un neapbūvēta zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām prasībām (ievēro šo noteikumu 14.1. punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu), Balvu novada pašvaldības 2012. gada 12. aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 1. punktu, kas nosaka, ka šie noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2021.gada 18.marta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt SIA „METRUM”, Reģ.Nr.40003388748, sertificētas zemes ierīkotājas Daigas Eglītes, sert. Nr.AA0081 izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu – 2021-02-19 13:15:50, zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Bērzpils ielā 52, Balvos, Balvu novadā (kadastra numurs 3801 003 0007, kadastra apzīmējums 3801 003 0007) un Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novads (kadastra numurs 3801 003 0380, kadastra apzīmējums 3801 003 0380), robežu pārkārtošanai.
  2. Zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0380 un uz tās atrodošajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 3801 003 0380 002, 3801 003 0380 004, 3801 003 0380 006, 3801 003 0380 007, 3801 003 0380 009, 3801 003 0380 010, 3801 003 0380 012, 3801 003 0380 014, 3801 003 0380 015 saglabāt adresi Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads un noteikt lietošanas mērķi - 1001 “rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve”.
  3. Zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0007 un uz tās atrodošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 3801 003 0007 001 saglabāt adresi Bērzpils iela 52, Balvi, Balvu novads un noteikt lietošanas mērķi – 0801 “komercdarbības objektu apbūve”.
  4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājam.
  5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).