19.§ Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu Balvu pilsētā, Balvu novadā

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Marts 2021 13:28

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 11.punktu, kas nosaka, ka viens no palīdzības sniegšanas iedzīvotajiem dzīvokļa jautājumu risināšanas veidiem ir palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, 11.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, 21.1panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldības dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas u.c.) nodarbinātam kvalificētam speciālistam un speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, un ņemot vērā Balvu novada pašvaldības 2016.gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr.19/2016 „Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 62.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldības dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt: veselības, kultūras, sporta un izglītības jomā nodarbinātam kvalificētam speciālistam; ārstam, skolotājam, sporta skolas trenerim, tautas mākslas kolektīva vadītājam, direktoram (turpmāk – speciālistam), kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums; speciālistam kokapstrādes, pārtikas, tūrisma, pakalpojumu sniegšanas jomā, 2021.gada 18.marta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Noteikt pašvaldībai piederošajai neizīrētajai dzīvojamai telpai Tautas ielā 4-36, Balvos, Balvu novadā, speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601).