23.§ Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Zivju resursu pavairošana Balvu novada ezeros 2021.gadā”

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Marts 2021 14:25

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, Balvu novada Attīstības programmas 2018. - 2024. gadam Investīciju plāna 2018. - 2024. gadam Vidējā termiņa prioritātes Nr.3 “Veselīga vide ar atbilstošu infrastruktūru”, Rīcības virziena Nr.14 “Dabas resursi”, projektu Nr.130 “Sekmēt novada vietējo dabas resursu efektīvu izmantošanu”, 2021.gada 18.marta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Piedalīties Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem iesniedzot projektu „Zivju resursu pavairošana Balvu novada ezeros 2021.gadā”.
  2. Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt līdzfinansējumu EUR 1307,00 (viens tūkstotis trīs simti septiņi euro 00 centi) apmērā, projekta priekšfinansējumu 6800,00 (seši tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) no projekta attiecināmajām izmaksām EUR 8107,00 (astoņi tūkstoši viens simts septiņi euro 00 centi).
  3. Segt papildus izmaksas - zivju mazuļu transportēšanas izdevumus EUR 252,00 (divi simti piecdesmit divi euro 00 centi).
  4. Projekta atbalsta gadījumā uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot grozījumus Balvu novada pašvaldības 2021.gada budžetā atbilstoši šī lēmuma 2.un 3.punktam.
  5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.