27.§ Par Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktora funkciju deleģēšanu

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Marts 2021 14:43

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti, kā arī ņemot vērā Balvu Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktores Birutas Vizules 10.03.2021. iesniegumu Nr.BF/2021/1.10-2/22/N, 2021.gada 18.marta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Deleģēt Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktora vietniecei Kristīnei Lelei veikt Balvu profesionālas un vispārizglītojošās vidusskolas direktora pienākumus, kas saistās ar līgumu slēgšanu, administratīvo aktu sagatavošanu un izdošanu, uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju izpildi, attiecībā uz I.V., personas kods ***.