29.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2020.gada 23.decembra lēmumā „Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”

Kategorija: 25.03.2021., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 29 Marts 2021
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 Marts 2021 14:56

Izskatot Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta 2021.gada 15.marta iesniegumu Nr.SD/2021/1-10.1/296/N, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu) un 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem un Balvu novada pašvaldības 2015.gada 11.jūnija noteikumiem Nr. 4/2015 „Balvu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu aprēķināšanas kārtība”, 2021.gada 18.marta Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas un Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Anita Petrova, Egons Salmanis, Pēteris Kalniņš, Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Aivars Kindzuls, Ināra Ņikuļina, Inta Kaļva, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Izdarīt Balvu novada Domes 2020.gada 23.decembra lēmuma „Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” (sēdes protokols Nr.18, 32.§) pielikumā „Balvu novada pašvaldības sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis” grozījumu - papildināt ar 11.5.punktu sekojošā redakcijā:
    • “11.5. Deinstitucionalizācijas pasākuma mērķa grupas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurām nav veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāts atbalsta plāns, tiek atbrīvotas no maksas par 11.1.-11.4.punktos minētājiem pakalpojumiem līdz projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 īstenošanas beigām - 2023.gada 31.decembrim.”
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.