26.§ Par Balvu novada pašvaldības 2020.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 13:29

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 4.pantu, kas nosaka, ka saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī, kā arī saskaņā ar finanšu pārskata veidlapām: bilanci, pašu kapitāla izmaiņu  pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem (pielikumā), 2021.gada 17.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

      Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2020.gada konsolidēto finanšu pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1. bilances aktīvi uz 31.12.2020.                                                   55 493 236 EUR;

2. pārskata gada budžeta izpildes rezultāts                                         900 333 EUR.

Pielikums

Pielikums

Pielikums

Pielikums