29.§ Par grozījumu Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādī

Kategorija: 22.06.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 08 Jūlijs 2021 13:50

Izskatot Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas  2021.gada 9.jūnija iesniegumu Nr.BF/2021/1.10-2/73/N un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu) un 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem un Balvu novada pašvaldības  2015.gada 11.jūnija noteikumiem Nr. 4/2015 „Balvu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu aprēķināšanas kārtība, 2021.gada 17.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Tālis Korlašs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Izdarīt Balvu novada Domes 2021.gada 25.februāra lēmumā „Par Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.3, 36.§) šādu grozījumu: svītrot 1.pielikuma 1.31 apakšpunktu.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktoram.