1.§ Par Pievienošanos memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 15 Septembris 2021 15:40

Balvu novada pašvaldībā 15.06.2021. saņemta Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Latvijas sociālo darbinieku biedrības vēstule, kurā aicina pašvaldības izskatīt memorandu un pievienoties tam.

Parakstot memorandu, pašvaldības deputāti apņemas savu pilnvaru laikā:

- atvēlēt sociālajam dienestam pietiekamus administratīvos, finanšu un cilvēkresursus, kā arī iesaistīt sociālo dienestu pašvaldības attīstības un pakalpojumu plānošanā;

- sadarbībā ar novada sociālā dienesta vadību attīstīt sociālo darbinieku zināšanas un prasmes, paredzēt viņu ieguldījumam atbilstošu samaksu, rūpēties par mūsdienīgu darba vidi sociālajam dienestam un telpām, kurās tiek ievērotas gan sociālo darbinieku, gan sociālā dienesta klientu vajadzības;

- nodrošināt savlaicīgu, pilnvērtīgu un sistēmisku pašvaldības vadības un iesaistīto institūciju visu līmeņu sadarbību ar sociālo dienestu, īpaši veselības aprūpes, izglītības, nodarbinātības un sabiedriskās kārtības sargāšanas jomās.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), 2021.gada 19.augusta Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Sergejs Maksimovs, Ruta Cibule, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Pievienoties memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās (pielikumā).
  2. Pilnvarot Balvu novada Domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu Balvu novada pašvaldības vārdā parakstīt memorandu.

Pielikums