16.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Rugāju pagasta nekustamajam īpašumam “Pūpoli”

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 11:14

Izskatot SIA “LAUKU ZEMJU INŽENIERI”, reģistrācijas numurs, 42403015321, juridiskā adrese, Fabrika, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566, sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes (2018.gada 18.oktobra sertifikāts zemes ierīcības darbu veikšanai, sērija BA Nr.21) 2021.gada 9.augusta iesniegumu Nr.803 (reģistrēts 2021.gada 11.augustā ar Nr.BNP/2021/3.5.2/2423/SJUR) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Balvu novada Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Pūpoli” ar kadastra numuru 3874 019 0004 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0008  (nekustamā īpašuma īpašnieki: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TROVENT”, reģistrācijas numurs: 40103965785, juridiskā adrese: Annas Sakses iela 10, Rīga, LV-1014 (pieder 1866/5767 domājamā daļa); L. V., personas kods: ***, deklarētā dzīvesvieta: *** (pieder 3901/5767 domājamā daļa)), kurā paredzēts sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0008, kopplatībā 5,8 ha divās daļās,  - platībā 2,9 ha un platībā 2,9 ha un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka  dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 46.pantu 1. un 2. punktu, kas nosaka, ka nekustamo īpašumu, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties vai ar tiesas spriedumu, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu šādos gadījumos: katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs; katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.apakšpunktu, kas nosaka, ka, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, 26.punktu, kas nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju, 28.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība pieņem uz projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus, tostarp lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, 23.2.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai terito­rijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams un ja ir izsniegta būvatļauja, 23.2.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka neapbūvētai zemes vienībai (zemes vienības daļai), kas atrodas teritorijā, kurai atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai terito­rijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, ja detālplānojums nav nepieciešams un ja un neapbūvēta zemes vienība pēc platības atbilst apbūves noteikumos noteiktajām prasībām (ievēro šo noteikumu 14.1 punktā minēto neapbūvētas zemes iedalījumu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru”, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Ruta Cibule, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt SIA “LAUKU ZEMJU INŽENIERI”, reģistrācijas Nr.42403015321, izstrādāto zemes ierīcības projektu par Balvu novada Rugāju pagasta nekustamā īpašuma “Pūpoli” ar kadastra numuru 3874 019 0004 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0008 sadali divās daļās, saskaņā ar Pielikumu.
  2. Zemes vienību Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0163, platībā 2,9 ha, atstāt esošajā nekustamā īpašuma sastāvā un saglabāt nosaukumu “Pūpoli”.
  3. Zemes vienību Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0172, platībā 2,9 ha, veidot kā jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu “Pūpolu Mežs”.
  4. Zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0163, platībā 2,9 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
  5. Zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0172, platībā 2,9 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
  6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  7. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.