25.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu ZS “Riekstiņi”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 11:39

Izskatot ZS “Riekstiņi”, reģ. Nr. LV53401000271, adrese Apšova, Baltinava, Baltinavas pagasts, Balvu novads, LV-4594, 2021.gada 9.marta iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. punktu, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. 56. punktu, kas nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību;  6. punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 40. punktu, kas nosaka, ka ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku; ņemot vērā nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Dzieti” 2021. gada 12. jūlija atskaiti, 2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Ruta Cibule, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 2016.gada 21.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu ar ZS “Riekstiņi” par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 011 0070 0,9043 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3844 011 0171 5,81 ha platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3844 012 0037 0,8370 ha platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3844 006 0092 1,7448 ha platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3844 012 0023 0,3 ha platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3844 011 0241 0,9 ha platībā, zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 3844 011 0081 2,8 ha platībā un zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 3844 006 0083 10,6314 ha platībā Baltinavas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Baltinavas pagasta kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu pagarināt uz 10 (desmit) gadiem.

2. Nomnieks iznomātājam pirms vienošanās par līguma grozījumiem parakstīšanas kompensē izdevumus par pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja SIA  “Dzieti” pakalpojumiem par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 011 0070 (0,9043 ha), Nr. 3844 011 0171 (5,81 ha), Nr. 3844 012 0037 (0,8370 ha), Nr. 3844 006 0092 (1,7448 ha), Nr. 3844 012 0023 (0,3 ha),  3844 011 0241 (0,9 ha), Nr. 3844 011 0081, (2,8 ha) un Nr. 3844 006 0083 (10,6314 ha) novērtēšanu EUR 851,84 (astoņi simti piecdesmit viens euro un 84 centi) apmērā, samaksas summu ieskaitot Balvu novada pašvaldības norēķinu kontā.

3. Noteikt zemes nomas maksu:

3.1. par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Baltinavas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3844 011 0070 0,9043 ha platībā EUR 198,00 (viens simts deviņdesmit astoņi euro, 00 centi) gadā, bez PVN;

3.2. par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Baltinavas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3844 011 0171 5,81 ha platībā EUR 622,60 (seši simti divdesmit divi euro, 60 centi) gadā, bez PVN;

3.3. par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Baltinavas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3844 012 0037 0,8370 ha platībā EUR 93,50 (deviņdesmit trīs euro, 50 centi) gadā, bez PVN;

3.4. par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Baltinavas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3844 006 0092 1,7448 ha platībā EUR 176,00 (viens simts septiņdesmit seši euro, 00 centi) gadā, bez PVN;

3.5. par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Baltinavas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3844 012 0023 0,3 ha platībā EUR 30,25 (trīsdesmit euro, 25 centi) gadā, bez PVN;

3.6. par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Baltinavas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3844 011 0241 0,9 ha platībā EUR 95,70 (deviņdesmit pieci euro, 70 centi) gadā, bez PVN;

3.7. par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Baltinavas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3844 011 0081, 2,8 ha platībā EUR 313,50 (trīs simti trīspadsmit euro, 50 centi) gadā, bez PVN;

3.8. par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Baltinavas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3844 006 0083 10,6314 ha platībā EUR 1105,67 (viens tūkstotis viens simts pieci euro, 67 centi) gadā, bez PVN;

4. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV‑4601).