30.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. J. Tilžas pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 11:47

Izskatot J. J., personas kods: ***, adrese: ***, 2021.gada 15.aprīļa iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu. 56.punktu, kas nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību;  6.punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 40.punktu, kas nosaka, ka ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku; un Balvu novada pašvaldības 2019.gada 28.marta Noteikumiem Nr. 2/2019 “Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu”, kā arī, ņemot vērā sertificēta vērtētāja SIA “Dzieti” 2021.gada 13.jūlija Atskaiti un 2021.gada 4.jūnija Balvu novada pašvaldības Zemes nomas līgumu pagarināšanas iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 2.§), un to, ka 2011.gada 9.novembrī  ar J. J. noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 88, kurš ir spēkā līdz 2021.gada 31.decembrim, 2021.gada 19.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Sergejs Maksimovs, Ruta Cibule, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska, Imants Slišāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 2011.gada 9.novembrī  noslēgto zemes nomas līgumu Nr.88 ar J. J. par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Tilžas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3886 001 0088, 1,4 ha platībā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu pagarināt uz 6 (sešiem) gadiem.

2. Noteikt zemes nomas maksu EUR 121,00 (viens simts divdesmit viens euro, 00 centi), bez PVN, gadā.

3. Nomnieks kompensē iznomātājam neatkarīgā vērtētāja sniegtā pakalpojuma izmaksas – EUR 77,00 (septiņdesmit septiņi euro, 00centi), t.sk., PVN (vienreizējs maksājums) par nomas zemesgabala novērtējumu. Minēto maksājumu veic līdz zemes nomas līguma pārjaunojuma noslēgšanai.

4. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).