99.§ Par nekustamā īpašuma “Pirts’’, Pirts ielā 1, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:49

Izskatot Mednieku un makšķernieku kluba “Bebrītis”, reģ. Nr.40008069219, adrese “Rubeņi”, Dzeņulauza, Balvu pag., Balvu nov., 2021.gada 30.jūnija iesniegumu par nekustamā īpašuma nomu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta “b” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt maksu, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), 2018.gada 20.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, 23.punktu, kas nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē; 24.punktu, kas nosaka, ka nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu; 27.punktu, kas nosaka, ka iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta informācija atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai; 79.punktu, kas nosaka, ka, ja nomas objekts ir nekustama manta, nomas objekta nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nomas objekta tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus, Nosacītajā nomas maksā iekļauj visus ar izsoles rīkošanu saistītos izdevumus, Balvu novada pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikuma (apstiprināts ar Balvu novada Domes 22.07.2021. lēmumu (sēdes prot. Nr.5, 17.§)), 2.1.2. punktu, kas nosaka, ka komisija organizē pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošu nekustamo īpašumu (medību, nedzīvojamo telpu un zemes) nomas tiesību izsoles; un 2021.gada 10.augusta Balvu novada pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas lēmuma (sēdes prot. Nr.4, 12.§), 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Iznomāt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 3886 003 0615, “Pirts’’, Pirts ielā 1, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0615, 0,2828 mplatībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0615 001, 60,80 mplatībā.
  2. Noteikta nosacītā nomas maksas sākumcena EUR  16,99 (sešpadsmit euro 99 centi) par objektu mēnesī bez PVN, saskaņā ar sertificēta vērtētāja nomas maksas noteikšanas lietu.
  3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai ievietot sludinājumu par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli Balvu novada pašvaldības mājas lapā.
  4. Uzdot Balvu novada pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt un nodrošināt nomas tiesību izsoli.
  5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  6. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums