108.§ Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 Septembris 2021 08:32

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā, Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), 61.panta trešo daļu, kas nosaka, ka valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem, Balvu novada Domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Balvu novada pašvaldības nolikums” 15.punktu, kas nosaka, ka komisiju darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts nolikums, 2021.gada 19.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Izveidot Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju.
  2. Apstiprināt Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu (pielikumā).