122.§ Par priekšfinansējumu piešķiršanu biedrības “Skolēnu vecāku biedrība” projektiem “Būt un darīt” un “Viens par visiem – visi par vienu”

Kategorija: 26.08.2021., Protokols Nr.9
Ceturtdiena, 02 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 Septembris 2021 15:37

Izskatot biedrības “Skolēnu vecāku biedrība” 2021.gada 16.augusta iesniegumu Nr.1/2021 un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Aija Mežale, Egons Salmanis, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Imants Slišāns, Ruta Cibule, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Piešķirt projekta “Būt un darīt”, kas tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ietvaros, priekšfinansējumu divdesmit procentu apmērā biedrībai „Skolēnu vecāku biedrība”, Reģ. Nr.40008112348, Pils iela 11a, Viļaka, Balvu nov., projekta realizācijai EUR 920 (deviņi simti divdesmit euro un 0 centu) apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 4600 (četri tūkstoši seši simti euro un 0 centu).
  1. Piešķirt projekta “Viens par visiem – visi par vienu”, kas tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ietvaros, priekšfinansējumu divdesmit procentu apmērā biedrībai „Skolēnu vecāku biedrība”, Reģ. Nr.40008112348, Pils iela 11a, Viļaka, Balvu nov., projekta realizācijai EUR 920 (deviņi simti divdesmit euro un 0 centu) apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 4600 (četri tūkstoši seši simti euro un 0 centu
  2. Paredzēt Balvu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā finanšu līdzekļus projektu priekšfinansējuma izmaksu segšanai, samazinot plānoto atlikumu uz gada beigām.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam administratīvajos un finanšu jautājumos.