Skolu atbalsta personāla (psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu un 5.-6.gadīgo grupu skolotāju) tikšanās zoom tiešsaistē “Soli pirms skolas”

Kategorija: Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs
Otrdiena, 28 Septembris 2021
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 07 Janvāris 2022 13:31

2021. gada 16. septembrī tiešsaistes zoom platformā notika Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta centra organizēta atbalsta personāla (psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu un 5.-6.gadīgo grupu skolotāju) tikšanās “Soli pirms skolas” kopā ar BIIAC psiholoģi Aiju Brokāni, Balvu novada pašvaldības PMK locekli, Tilžas vidusskolas speciālo pedagoģi Sigitu Loču, BIIAC logopēdi/vadītāju, Balvu novada pašvaldības PMK vadītāju Tamāru Krūmiņu, kurā tika pārrunātas ļoti aktuālas tēmas. Šajā tikšanās reizē piedalījās četrdesmit trīs dalībnieki no piecpadsmit izglītības iestādēm.

Tikšanās sākumā, es kā BIIAC vadītāja stāstīju par atbalsta komandas darbu pirmskolas izglītības iestādēs, komandas mērķiem un darba uzdevumiem, kā arī par BIIAC atbalstu tām.  Skaidroju, kā aizpildāms Individuālais izglītības programmas apguves plāns, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām: “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām”, kā arī par izglītojamā stipro pušu un jomu, kurās nepieciešams atbalsts, izvērtēšanu, ņemot vērā septiņas mācību jomas. Runāju par atbalsta pasākumiem izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vispārējās izglītības programmas apguvē, kas arī noteikts Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 556, kā arī par PMK rekomendācijām, kas redzamasValsts izglītības informācijas sistēmā.  Akcentēju sadarbību ar likumiskajiem pārstāvjiem, kas ir ļoti būtiska plāna izstrādes un analīzes daļā, kā arī izglītojamā izvērtēšanas un atbalsta pasākumu īstenošanas daļa.

BIIAC psiholoģe Aija Brokāne pastāstīja par psihologa izpētes darbības nozīmi virzot piecgadīgos izglītojamos uz PMK, kur psihologa pamatuzdevums ir veikt psiholoģisko izpēti izglītojamiem: ja pedagogs novērtē, ka bērnam ir grūtības mācību procesā, apgūstot mācību vielu kādā no jomām; ja bērnam ir uzstādīta diagnoze, neatkarīgi no tās, veikta psiholoģiskā izpēte, virzot bērnu uz PMK. Psiholoģe skaidroja, kas psihologa izpētē ietverts, no kā tā sastāv. Vērsa uzmanību uz bērna uzvedības novērtējuma anketu ( 1,5-5g.vecumam) un internalizētas, kā arī uz eksternalizētas uzvedības problēmām, deva ieskatu, par bērna attīstību 5 gadu vecumā, pārrunāja par psihologa atzinuma saturu, formu un izsniegšanas kārtību.

Es, kā BIIAC logopēde, runāju par logopēda izpēti, tajā ietvertajiem komponentiem, par runas un valodas novērtēšanas ziņojumu - par vienotu veidlapas formu, kā un kas tiek pētīts, analizēts un aprakstīts, sniegtajām rekomendācijas darbam, par rezultātu iepazīstināšanu ar izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, par dokumenta lietvedību, glabāšanas noteikumiem. 

Turpinājumā Balvu novada pašvaldības PMK locekle, Tilžas vidusskolas speciālais pedagogs Sigita Loča stāstīja par bērna attīstības pārbaudi 5-6 gados, speciālā pedagoga izvērtējumu, prezentēja bērna attīstības (5-6gadi)
 izvērtēšanai un novērtēšanai izmantojamos materiālus, izpētē izmantojamajām metodēm, skaidroja, kad nepieciešams vērsties pie speciālista, kādam jābūt izpētes procesam.

Aktuālākā tēma šajā tikšanās reizē bija “Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšana pirmsskolas izglītības iestādēs”, 5 gadīgo bērnu speciālo vajadzību izvērtējums pirms obligātās izglītības uzsākšanas, ko prezentēju, es kā BIIAC vadītāja. 2021. gada 29. jūnijā, valdība apstiprināja pagaidu kārtību bērnu speciālo vajadzību izvērtēšanai, uzsākot obligāto izglītību piecu gadu vecumā. Vienlaikus tika pieņemts lēmums, līdz 2023. gada beigām izstrādāt vienotu agrīnās attīstības vajadzību novērtējuma metodisko instrumentu komplektu, kas ļaus speciālās vajadzības pirmsskolā novērtēt jau no pusotra gada vecuma.  Šajā laikā tiks izveidota jauna, zinātniski pamatota speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika 1,5–6 gadus veciem bērniem, kuras ietvaros plānotas arī skolotāju mācības un atbalsta materiālu izstrāde. Lai izvērtētu to bērnu speciālās vajadzības, kuri sasnieguši piecu gadu vecumu, pedagogs izmanto speciālo vajadzību izvērtēšanas veidlapu, kurā norāda, vai bērnam nepieciešams izglītības iestādes atbalsta speciālista atzinums. Ar šo izvērtēšanas veidlapu plānots veikt bērna pamatprasmju un uzvedības izvērtējumu, lai noteiktu, vai viņam nepieciešami atbalsta pasākumi mācību procesā jeb plašāka speciālo vajadzību izvērtēšana. Piedāvātā metodika ir pedagoģiska metodika, ar kuru tiek izvērtētas bērna mācību pamata prasmes pa mācību jomām. Šī metodika balstās uz pedagoģiskiem novērojumiem, tātad pirmsskolas skolotāju ikdienas darbu. Šīs izvērtēšanas veidlapas aizpildīšana un tai sekojošās darbības izglītības iestādē ir viens no sākuma posmiem agrīnas speciālo vajadzību izvērtēšanas sistēmas izveidē. Tā ļaus identificēt katra bērna vajadzību pēc speciāla vai papildu atbalsta. Pēc izvērtēšanas veidlapas aizpildīšanas izglītības iestādes vadītājs nodrošina, ka ar to tiek iepazīstināts bērna likumiskais pārstāvis. Ja pedagogs ir noteicis, ka bērnam nepieciešams noteikumos paredzētais izglītības iestādes atbalsta speciālistu atzinums, tad, pamatojoties uz bērna vecāku iesniegumu, izglītības iestādes atbalsta speciālisti veic pedagoģisko vai psiholoģisko novērtējumu un sniedz atzinumuIzglītības iestādes pedagogi saskaņā ar izglītības vai klīniskā psihologa, logopēda, skolotāja logopēda vai speciālā pedagoga ieteikumiem un atbilstoši bērna speciālajām vajadzībām izstrādā individuālu izglītības programmas apguves plānu, kurā norāda pielāgojumus un atbalsta pasākumus. Speciālās vajadzības ir nepieciešamība saņemt tāda veida atbalstu un rehabilitāciju, kas rada iespēju skolēnam apgūt izglītības programmu, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni. Tika arī prezentēti metodiskie materiāli, kas ir kā izpētes līdzekļi, sekmīgai veidlapas aizpildīšanai.

Es, kā Balvu novada pašvaldības PMK vadītāja, prezentēju, kāda ir nepieciešamā dokumentācija Pedagoģiski Medicīniskajai komisijai, būtiskākos jautājumus par PMK komisijas dokumentāciju un sēdes kārtību.

BIIAC psiholoģe Aija Brokāne deva mutiskus ieteikumus, kā veidojama konstruktīva saruna ar izglītojamā vecākiem par bērna attīstības problēmām, traucējumiem vai īpatnībām, izvirzot bērnus PMK komisijai, kā arī par produktīvu bērnu izpēti.

Pasākuma noslēgumā tika izveidota jautājumu un atbilžu sesija, aktīva diskusija.

Turpmāk arī plānosim šādas tikšanās izglītības iestāžu atbalsta komandām, pedagogiem un speciālistiem par iekļaujošas izglītības jautājumiem. Lai radošs, strukturēts, atbalstošs un sekmīgs izglītības jomās īstenotais mācību process un veiksmīga sadarbība ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem! Uz sadarbību!

Informācija: BIIAC logopēde/vadītāja, Balvu pašvaldības PMK vadītāja Tamāra Krūmiņa

Nepieciešamā dokumentācija Pedagoģiski medicīniskajai komisijai.

Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs.

Atbalsta komandas darbs izglītības iestādē. BIIAC atbalsts. Individuālais izglītības programmas apguves plāns.

Speciālā pedagoga izvērtējums. Bērna attīstības pārbaude 5-6 gadi.

Logopēda izpēte. Runas un valodas novērtēšanas ziņojums.

Psihologa izpētes darbība un nozīme, virzot piecgadīgos izglītojamos uz PMK.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei