2.§ Par izmaiņām Balvu novada Domes pastāvīgo komiteju sastāvā

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 21 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 21 Februāris 2011 16:05

Balvu novada domes 2011.gada 10.februāra sēdē tika pieņemts lēmums „Par Balvu novada Domes priekšsēdētāja Jāņa Trupovnieka atbrīvošanu no amata” (protokols Nr.2, 1.§), saskaņā ar kuru Jānis Trupovnieks no 2011.gada 10.februāra tika atbrīvots no Balvu novada Domes priekšsēdētāja amata. Pamatojoties uz Balvu novada Domes 2010.gada 10.februāra ārkārtas sēdes lēmumu “Par Balvu novada Domes priekšsēdētāja ievēlēšanu” (protokols Nr.3, 1.§), no 2010.gada 10.februāra par Balvu novada Domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Andris Kazinovskis.
Balvu novada Dome ir izskatījusi Andra Kazinovska 2011.gada 15.februāra iesniegumu (Balvu novada pašvaldībā saņemts 15.02.2011.), kurā lūdz atbrīvot no Balvu novada Domes Izglītības, kultūras, un sporta jautājumu komitejas un Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas locekļa amata, kā arī Ināras Ņikuļinas 2011.gada 15.februāra iesniegumu (Balvu novada pašvaldībā saņemts 15.02.2011.), kurā izteikta vēlme darboties Balvu novada Domes Izglītības, kultūras, un sporta jautājumu komitejā un Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 55.panta otro daļu un 60.pantu, saskaņā ar Balvu novada pašvaldības 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums” 5.punktu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 13 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Svetlana Pavlovska, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks, Jānis Trupovnieks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Grozīt Balvu novada Domes 2009.gada 1.jūlija lēmumu „Balvu novada Domes pastāvīgo komiteju izveidošana un deputātu ievēlēšana komiteju sastāvā” (protokols Nr.1, 4.§), veicot šādas izmaiņas Balvu novada Domes pastāvīgo komiteju sastāvā:
1.1. atbrīvot Andri Kazinovski no Izglītības, kultūras, un sporta jautājumu komitejas locekļa pienākumiem;
1.2. ievēlēt Izglītības, kultūras, un sporta jautājumu komitejas sastāvā Ināru Ņikuļinu;
1.3. atbrīvot Andri Kazinovski no Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas locekļa pienākumiem;
1.4. ievēlēt Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sastāvā Ināru Ņikuļinu;
1.5. lēmuma 1.1.punktu izteikt jaunā redakcijā „1.1.Andris Kazinovskis – komitejas priekšsēdētājs;” ;
1.6. lēmuma 1.2.punktu izteikt jaunā redakcijā 1.2.Jānis Trupovnieks;”.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei