8.§ Par izmaiņām Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā

Kategorija: 15.02.2011., Protokols Nr.4
Pirmdiena, 21 Februāris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 23 Augusts 2011 15:16

Balvu novada Domes 2011.gada 10.februāra sēdē tika pieņemts lēmums „Par Balvu novada Domes priekšsēdētāja Jāņa Trupovnieka atbrīvošanu no amata” (protokols Nr.2, 1.§), saskaņā ar kuru Jānis Trupovnieks no 2011.gada 10.februāra tika atbrīvots no Balvu novada Domes priekšsēdētāja amata. Pamatojoties uz Balvu novada Domes 2010.gada 10.februāra ārkārtas sēdes lēmumu “Par Balvu novada Domes priekšsēdētāja ievēlēšanu” (protokols Nr.3, 1.§), no 2010.gada 10.februāra par Balvu novada Domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Andris Kazinovskis.
Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums” 110.punktu, kas nosaka, ka Administratīvo aktu strīdus komisijas vadītājs ir pašvaldības domes priekšsēdētājs,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 12 (Andris Kazinovskis, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Normunds Dimitrijevs, Līga Kozlovska, Pēteris Ozoliņš, Anita Petrova, Ināra Ņikuļina, Sarmīte Cunska, Raimonds Bombāns, Sandis Puks, Jānis Trupovnieks), PRET- nav, ATTURAS - nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot Jāni Trupovnieku, personas kods ***, no Administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa pienākumiem.

2. Ievēlēt Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā Balvu novada Domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski.

3. Ievēlēt Balvu novada Domes priekšsēdētāju Andri Kazinovski par Administratīvo aktu strīdu komisijas priekšsēdētāju.
 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei